کول‌بران بعضا برای حمل 100‌کیلو بار تنها 70هزار تومان می‌گیرند | کول‌بران دچار فقر شدید هستند

چرا کول‌بری؟ نماینده‌بانه: شغل باشد، کسی کول‌بری نمی‌کند

محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در دوره نهم و دهم می‌گوید: به عنوان راهکارهایی برای کوتاه مدت باید دولت ماهیانه 500 هزار تومان به مرزنشینان واریز کند و بقیه مبادلات کالا مرزی از طریق ماشین انجام شود. تا کسانی که کارت کولبری دارند به این شغل پرخطر روی نیاورند.