کول‌بران بعضا برای حمل 100‌کیلو بار تنها 70هزار تومان می‌گیرند | کول‌بران دچار فقر شدید هستند

چرا کول‌بری؟ نماینده‌بانه: شغل باشد، کسی کول‌بری نمی‌کند

محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در دوره نهم و دهم می‌گوید: به عنوان راهکارهایی برای کوتاه مدت باید دولت ماهیانه 500 هزار تومان به مرزنشینان واریز کند و بقیه مبادلات کالا مرزی از طریق ماشین انجام شود. تا کسانی که کارت کولبری دارند به این شغل پرخطر روی نیاورند.

تیراندازی به کولبران مرجعیت قانونی ندارد

یک وکیل دادگستری می‌گوید: تیراندازی به کولبران بر اساس قوانین موجود نیز فاقد وجاهت قانونی است و بایستی نمایندگان مجلس تمهیداتی بیندیشند که امنیت جانی کولبران حفظ شود.