میرلوحی: در کنار رییس‌جمهور از تمام اجزای کابینه دوازدهم مطالبه‌گری کنیم

یک عضو اتحاد ملت گفت: فشارها را از روی رییس‌جمهور باید برداشت و از تمام اعضای کابینه بخواهیم تا به وعده‌های دولت دوازدهم عمل کنند.