دکتر سید عزیز آرمن بیان کرد:

واکاوی علل افزایش نرخ بیکاری در خوزستان

نرخ بیکاری در خوزستان به روایت مرکز آمار‌، افزایش یافته است. هر چند این روند افزایش نرخ بیکاری در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد اما بنا به گفته مسئولین مربوطه از جمله استاندار، این روند در استان سیر صعودی داشته است.