پایان دوران آموزش رایگان در ایران

عضو کانون صنفی معلمان: مدارس با پول اولیا اداره می‌شوند

رشد 80 درصدی بودجه آموزش و پرورش در دولت‌ یازدهم

حقوق معلمان طی 4سال اخیر چگونه از تورم پیشی گرفت؟

روزان - محمدحسین نجاتی: در دولت یازدهم اما طی سال های، 93، 94، 95 و 96 میزان حقوق معلمان به ترتیب 20، 14، 28 و 10 درصد افزایش داشت اما همزمان تورم به ترتیب، 15، 12، 11 و 9 درصد بوده است.

انتظارات معلمان از دولت دوازدهم

حمزه علی نصیری آموزگار نابسامانی‌های زیادی در آموزش و پرورش کشور وجود دارد که اغلب ریشه در گذشته دارند؛ نابسامانی‌های تاریخی که عمدتاً معیشت معلمان و کیفیت تربیت فرزندان مان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.