مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان خبر داد:

تبدیل بادهای طلایی خوزستان به برق سبز

سرمایه گذاری 160 میلیون یورویی دانمارکی‌ها