نقد فیلم «نوآموز»

چشمگیرترین نکته‌ای که می‌توان در مورد «نوآموز» به آن اشاره کرد شاید بی‌طرفی فیلم در زمینه مذهب به معنی عام کلمه و مذهب کاتولیک در دهه شصت به معنای اخص آن باشد.  اگرچه داستان فیلم در میان حصارهای یک صومعه شکل می‌گیرد،