کاربران شبکه‌های اجتماعی "جنگ دکمه‌ای" ترامپ با "اون" را به تمسخر گرفتند

پس از اظهارنظر جنجالی اخیر ترامپ درباره اینکه "دکمه هسته‌ای‌ وی از دکمه هسته‌ای کیم جونگ اون بزرگتر است" کاربران رسانه‌های اجتماعی او را به تمسخر گرفتند.