پیش‌شرط‌های کوچک‌سازی دولت

زمانی که از کوچک‌‌سازی دولت بحث می‌شود، باید به این نکته دقت شود که آیا بخش خصوصی آمادگی لازم برای جذب نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را دارد یا خیر. ضمن اینکه آیا بخش خصوصی می‌تواند درآمدی را که دولت از طریق تصدیگری امور به دست می‌آورد برای دولت باز تولید کند یا خیر. بی‌‌شک کوچک‌‌سازی دولت زمانی مفید خواهد بود که در بخش خصوصی ظرفیت ارتقای اقتصاد داخلی موجود باشد. این به آن معناست از جمله برنامه‌هایی که دولت باید برای پیشبرد کوچک‌سازی خود مورد توجه قرار دهد، ظرفیت سازی در بخش خصوصی برای قبول مسئولیت بیشتر است.