بررسی جامعه شناسی دروغ و پنهان انگاری

«به بهانه پخش عکس‌های خصوصی خانم نامداری»

در جهان جنوب (جهان سوم) فرهنگ‌سازی و مسائل آموزشی به صورت زیربنایی صورت نمی‌گیرد و بیشتر مواقع افراد برای کسب جایگاه برتر دست به تظاهر و فریبکاری می‌زنند. گاه نظام متصلب افراد را وادار به پنهان کردن تفکر یا نگرششان کرده یا خواهان کتمان آن اندیشه هستند؛ گاه چنین رفتار و دیدگاهی از این افراد خواسته نمی‌شود، ولی انسان برای رسیدن به اهدافش سعی در پنهان‌انگاری و پرده‌پوشی کرده تا دستاورد بیشتری را کسب کند.