واکاوی برخی از مشکلات سینمای ایران به بهانه روز ملی آن؛

روزی که متعلق به تمامِ سینمای ایران است نه تکه‌ای از آن

شمشیری که صداوسیما برای سینما از رو بسته است