اشتغال‌زایی با توجه به مهارت‌های فنی و حرفه‌ای

مردم با رای مجدد خود به آقای روحانی ضمن تایید عملکردش در چهار سال گذشته به دنبال تحقق وعده‌های داده شده به‌خصوص نسبت به بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال هستند.