مذهب توجیه تروریسم مدرن

بعد از لشکرکشی ارتش ایالات متحده به عراق و سقوط صدام در این کشور، رسانه‌های غربی با توجه به استقرار تعداد زیادی نیروی غربی در این کشور گزارش‌های زیادی درباره تحولات در عراق و ویژگی‌های مردم این کشور تهیه کردند‌.