یک قدم تا بالکانیزه شدن

اوضاع پیچیده و خشونت‌آفرین جنوب شرق آسیا در حالی گسترش می‌یابد که دنیا تجربه بالکان، سوریه و عراق را در حال حاضر پیش چشم دارد و به خوبی آگاه است در صورتی که مداخله نکند، بحرانی مشابه به آنچه در عراق و سوریه و بوسنی و کوزوو روی داد، منطقه مراوی در جنوب شرق آسیا را نیز به کام خود فرو خواهد برد.