یک آیین شیطانی و ویرانی اسطوره پدر

نمایش «یک زندگی بهتر»، در دستگاه نقد پساساختارگرایانه بهتر مورد سنجش و داوری واقع می‌شود چون در آن فراتر از ساختار می‌توان درک بهتری از زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی امروز ایران را مورد واکاوی قرار داد.

آلنده، چپ‌گرایی که چریک نبود

به‌زعم این حقیر چه‌گوارا هیچ‌گاه چه‌گوارا اسطوره بوده و نه کاسترو قهرمان؛ اما همواره در ذهنم نام سالوادور آلنده به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین سیاستمداران تاریخ معاصر نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در کل دنیا حک‌شده است،