افتتاح شعبه بانک پارسیان در قشم

افتتاح شعبه بانک پارسیان در قشم

15 مهر 1396 17:18

سیصد‌و‌شانزدهمین شعبه بانک پارسیان درشهرستان قشم افتتاح شد. نصری، فرماندار قشم درآیین افتتاح شعبه بانک پارسیان گفت:

سیصد‌و‌شانزدهمین شعبه بانک پارسیان درشهرستان قشم افتتاح شد. نصری، فرماندار قشم درآیین افتتاح شعبه بانک پارسیان گفت: یکی از بانک‌هایی که مسیر توسعه و نزدیک‌شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را هموارکرد، بانک پارسیان است و امروز با افتتاح شعبه بانک پارسیان در شهر قشم، خدمات ارزشمند این بانک در مسیر پیشرفت و آبادانی منطقه قرار می‌گیرد. کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان هم در آیین افتتاح سیصد‌و‌شانزدهمین شعبه بانک پارسیان کشور در قشم، این جزیره را پایگاه مهم ترانزیتی و استراتژیک کشور در زمینه حمل‌‌و‌نقل بین‌المللی خواند و خواستار استفاده بهینه از ظرفیت این جزیره در حمل و نقل ترکیبی شد. مدیرعامل بانک پارسیان، موقعیت ژئواستراتژیک قشم را فرصتی مناسب برای توسعه «بنکرینک»، فولاد و سایر صنایع دریایی و نفت و گاز دانست و اضافه کرد: باید از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در قشم به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده شود. رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اﻓﺰود: در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. وی دراداﻣﻪ گفت: در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ خواهد شد ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در رﻗﺎﺑﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ. 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما